Pravila o privatnosti

Zaštita podataka je posebno važan prioritet za nas. Korištenje internet stranica Restaurant-Kamena.com moguće je bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako ispitanik želi koristiti neke od usluga ove web stranice, obrada osobnih podataka može postati nužna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a za nju nema zakonske , za pristanak će se uvijek pitati ispitanik

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek će biti u skladu sa općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulatiovom države članice koja je primjenjiva na web stranicu Restaurant-Kamena.com . Pomoću ovih pravila privatnosti, naše poduzeće želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, web stranica Restaurant-Kamena.com je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu imati sigurnosne propuste pa apsolutna zaštita ne može uvijek biti zagarantirana. Iz tog razloga, svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim putem, npr. putem telefona.

1. Definicije

Pravila privatnosti web stranice Restaurant-Kamena.com temelje se na pojmovima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi.

U ovim pravilima privatnosti, između ostalog, koristimo i sljedeće pojmove:

 • a) Osobni podaci

  Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, on-line identifikatorima kao što su za fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

 • b) Ispitanik

  Subjekt podataka je svaka fizička čiji je identitet utvđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi .

 • c) Obrada

  Obrada je bilo koji postupak ili skup opostupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo automatskim procesima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvat, konzultacije , uporabu, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • Profiliranje

  Profiliranje je bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju , osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na na čin da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na na čin da su odvojeni, i na njima semogu primijeniti mjere tehni čke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 • g) Voditelj obrade osobnih podataka (osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka)

  Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i na čin obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i na čin obrade osobnih podataka ure đen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

 • h) Izvršitelj obrade osobnih podataka

  Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizi čka ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

 • i) Primatelj

  Primatelj je fizi čka ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Me đutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

 • j) Treća strana

  Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

 • k) Privola

  Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

  2. Naziv i adresa voditelja obrade osobnih podataka

  Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

  Restaurant-Kamena.com
  Kamena 16
  21325 Tučepi, Hrvatska
  Email: kamenahr1@gmail.com
  Website: www.Restaurant-Kamena.com

  3. Kolačići

  Web stranica Restaurant-Kamena.com koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

  Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kola čiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kola čića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogu ćnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su druga čiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID. Kroz korištenje kolačića web stranica Restaurant-Kamena.com posjetiteljima pruža pristupa čnije usluge koje nebi bile moguće bez korištenja kolačića.

  Informacije i ponude web stranice mogu se putem kola čića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisni čko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogu ćuju daprepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr,korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jertaj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na ra čunalni sustav. Još jedan primjerkorištenja kola čića je košarica u web du ćanu. Web du ćan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

  Ispitanik može u bilo koje doba sprije čiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika Pravila Privatnosti | Restaurant-Kamena.com
  kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

  4. Prikupljanje općih podataka i informacija

  Web stranica Restaurant-Kamena.com prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web stranica s koje se pristupa mojoj web stranici (tzv preporu čitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje semogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačimo zaključke o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj web stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice, (4) pružila potrebna pomo ć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, web stranica Restaurant-Kamena.com analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statisti čki s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika

  5. Mogućnost kontakta putem web stranice

  Web stranica Restaurant-Kamena.com sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom.Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

  6. Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

  Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

  7. Prava ispitanika

   • a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

    Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obra đuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

   • Pravo na pristup osobnim podacima

    Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:
    svrha obrade osobnih podataka;
    vrsta traženih osobnih podataka;
    primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
    gdje je mogu će, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij
    koji određuje taj period;
    postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
    postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
    ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
    postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4
    Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slu čaju dostupne informacije o logici
    automatizma, kao i važnost i predvi đene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na
    informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na tre će zemlje ili me đunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka

    Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak

   • c) Pravo na ispravak osobnih podataka

    Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak neto čnih osobnih podataka. Imaju ći u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.
    Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

    d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

    Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

    • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
    • Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
    • Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Op e Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka
    • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
    • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
    • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica Restaurant-Kamena.com , on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.li>

    Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehni čkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici Restaurant-Kamena.com će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

   • e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

    Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajam čeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

    • Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
    • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
    • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
    • Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadja čavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

    Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica Restaurant-Kamena.com , on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

   • f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

    Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajam čeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, ve ćinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili to čki A, Članka 9, Stavka 2 Op će Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

    Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehni čki izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

    Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Restaurant-Kamena.com .

  g) Pravo na prigovor

  Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi. Web stranica Restaurant-Kamena.com u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Ukoliko web stranica Restaurant-Kamena.com vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe.Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica Restaurant-Kamena.com više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga. Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice Restaurant-Kamena.com , a koji se koriste u znanstveno-istraživa čke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Op će Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.
  Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade
  osobnih podataka web stranice Restaurant-Kamena.com . Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

  • h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

   Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajam čeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isklju čivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili sli čne posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

   Ako je odluka (1) potrebna za ugovor izme đu ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica Restaurant-Kamena.com će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

   Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Restaurant-Kamena.com

  • i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

   Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajam čeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu zaobradu osobnih podataka u svakom trenutku.Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Restaurant-Kamena.com

  8. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook

  Na web stranici Restaurant-Kamena.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

  Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obi čno dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

  Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

  Otvaranjem bilo koje stranice web stranice Restaurant-Kamena.com , a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), ispitanikov preglednik će prikazati odgovaraju ću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehni čke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

  Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice Restaurant-Kamena.com , a tokom boravka na web stranici koje je specifi čne podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici Restaurant-Kamena.com , npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook dozna čuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

  Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici Restaurant-Kamena.com , Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može sprije čiti tako da se odjavi s Facebook ra čuna prije pristupa web stranici Restaurant-Kamena.com .
  Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Ispitanik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

  9. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom)

  Na web stranici Restaurant-Kamena.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

  Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, SAD.

  Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici Restaurant-Kamena.com pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

  Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici Restaurant-Kamena.com . Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

  Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice Restaurant-Kamena.com kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehni čke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, ana osnovu toga stvara izračun provizije).

  Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i u čestalost pristupanja web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web stranice Restaurant-Kamena.com takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehni čke procedure trećoj strani.

  Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

  Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice Restaurant-Kamena.com . Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika nesmiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

  Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći nahttps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/i http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
  Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

  10. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Instagram

  Na web stranici Restaurant-Kamena.com voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može okarakterizirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje slika i video materijala, te dijeljenje tih materijala na drugim društvenim mrežama.

  Vlasnik usluge Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

  Svakim pristupanjem web stranici Restaurant-Kamena.com kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Instagram komponenta, preglednik na računalnom sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Instagram komponente. Za vrijeme ove tehni čke procedure Instagram će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

  Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram će detektirati svaki posjet web stranici Restaurant-Kamena.com , a također i koje je specifi čne podstranice ispitanik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Instagram komponenta i doznačuje ih Instagram računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na neki od Instagram gumba na web stranici, Instagram će tu informaciju doznačiti Instagram računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak.

  Instagram dobiva informacije putem Instagram komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Instagram za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Instagram gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili ona može isti spriječiti tako da se odjavi s Instagram računa prije pristupanja web stranici Restaurant-Kamena.com .

  Dodatne informacije i Instagram smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  11. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

  Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Op će Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Pod stavku C Op će Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice Restaurant-Kamena.com ili neke tre će strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naro čito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predvi đeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

  12. Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

  Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

  13. Razdoblje pohrane osobnih podataka

  Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje

  14. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet; preduvjet za sklapanje ugovora; obveza ispitanika da pruži osobne podatke; moguće posljedice ako se osobni podaci ne pruže

  Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomi čno propisano zakonom (npr porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obra đuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom web stranice Restaurant-Kamena.com sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika web stranice Restaurant-Kamena.com . On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

  15. Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

  Kao odgovoran poslovni partner, web stranica Restaurant-Kamena.com ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje..